Polítiques de les Dones

«Feminisme socialista: l'eix transversal del nostre programa»

  • Actualizado:
  • Creado:

Resum de les principals propostes feministes del programa socialistes per a les eleccions al Parlament #21D

El PSC és feminista tal i com hem aprovat en els nostres Estatuts. Ens basem en el Feminisme Socialista i per això, sempre treballem de forma transversal tots els programes electorals, accions institucionals i avaluacions internes del partit. 

Hem viscut massa anys en un laberint de falses promeses que no han portat enlloc i que ha amagat les necessitats de la societat catalana per part del govern del PdCAT i ERC a Catalunya i del PP al conjunt d’Espanya. Des del PSC volem canviar de rumb per iniciar una nova etapa que abordi els problemes i els dèficits de Catalunya i aporti l’esperança de temps millors construïts entre tots i totes els que volem una Catalunya més justa i més inclusiva.
Per això presentem un programa de govern que entoma des del rigor i el realisme els grans reptes de la societat catalana per tornar l’estabilitat i progressar socialment i econòmicament. Aquesta és la Catalunya que volem: recuperar amb força l’ideal i l’empenta del catalanisme social, que és municipalista, federalista i europeista. Un projecte basat en la justícia social, el feminisme i l’ecologisme. 

Concretament, tenim 5 eixos específics de gènere que seran l'eix vertebrador de la nostra tasca al Parlament i al govern de la Generalitat, si guanyem. 

Els eixos són:

1/ Garantir la coeducació com a eix central per crear una societat basada en la igualtat d'oportunitats, el respecte i lliure de violència de gènere. 

2/Tolerància zero envers la violència contra les dones amb més recursos per desenvolupar les lleis.  Gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents de lluita contra la xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes). Asegurar que no es tancarà cap dels jutjats VIDO a Catalunya.

3/Una Llei d’Igualtat Salarial i una Llei d’Usos del Temps per lluitar contra la bretxa salarial, fomentar la conciliació i compartir la cura familiar. 

4/Model municipal públic feminsita que potenciï les polítiques de gènere amb plans d’igualtat obligatoris, propostes actives d’ocupació per a dones emprenedores, i consolidació d’espais de participació de les dones per incorporar la visió de gènere al municipi. 

5/Lluitar contra la tracta i el proxenetisme derogant el marc català que fomenta els prostíbuls, fomentarem la Llei estatal contra l’Explotació Sexual, i implicarem al món local mitjançant la Xarxa de municipis lliures de tracte. 

Detallarem aquests eixos i les propostes del programa a la trobada que fem dijous 14 amb Miquel Iceta: 

Els 5 eixos amb més detall:

O1. LA COEDUCACIÓ COM A EIX CENTRAL PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I EL RESPECTE

Avui, tot i els avenços aconseguits en tres dècades de lluita feminista, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones està lluny de ser real. Continuen arrelades polítiques androcèntriques i patriarcals que pretenen abolir les conquestes socials i laborals de les dones alhora que

articulen nous espais de subordinació, feminitzant la pobresa i incrementant l’explotació en tots els àmbits de la vida -familiar, laboral, polític i associatiu-.

Defensem les polítiques d’igualtat i apostem per incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques com a element transformador per assolir els drets de les dones i l’alliberament dels homes, víctimes també de la cultura i les polítiques masclistes. Només amb la implicació copartícip de dones i homes podrem trencar els estereotips de socialització vigents i educar des de la igualtat de valors de les persones.

P1. Integrarem la coeducació en el marc del sistema educatiu promovent mesures concretes com tornar a incorporar una assignatura sobre igualtat i ciutadania al currículum escolar o implantar la figura del i la responsable de coeducació dels centres.

P2. Garantirem la formació en gènere a professionals de tots els àmbits, especialment als agents implicats en la detecció i tractament de la violència de gènere.

P3. Dotarem de pressupost, protocols de coordinació i avaluació per desenvolupar l’article 21 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

O2. TOLERÀNCIA ZERO ENVERS LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

La violència de gènere no és un problema que afecti només l'àmbit privat, sinó que es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent també a l’esfera pública. És una desigualtat basada en els arrelats valors patriarcals de la societat; una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors possessions pròpies sense drets.

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència. Els poders públics tenen l’obligació de combatre aquesta xacra i garantir que la ciutadania pugui viure en seguretat i lliure de violència de gènere.

P4. Liderarem un gran pacte català per garantir que des de la Generalitat es desenvolupin les diverses lleis existents de lluita contra la xacra masclista: aplicar els articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la Llei

contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes); totes aquestes lleis defensen l’enfortiment del paper dels municipis com a primers garants per sensibilitzar, detectar i tractar les dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies, donat que són la institució més propera a la ciutadania.

P5. Treballarem per assegurar que no es tancarà cap dels jutjats VIDO a Catalunya tot i la proposta del TSJC, donat que perjudica les dones víctimes en dificultar la denúncia i el tractament judicial de la violència masclista.

P6. En el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere impulsarem:

o La incorporació de mesures de sensibilització i prevenció.

o Una xarxa de protecció per a totes les dones on participin ajuntaments, Fiscalia, CGPJ, centres escolars, centres de salut, associacions, sindicats, organitzacions empresarials, partits polítics, mitjans de comunicació, ciutadania, etcètera.

o Les partides pressupostàries necessàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments.

o La implementació de l’Acompanyament Judicial Personalitzat als Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i el procediment més segurs en el seu recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la denúncia.

o La necessitat d’una formació específica acreditada, prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere.

 

O3. UNA LLEI D’USOS DEL TEMPS PER FOMENTAR LA CONCILIACIÓ I COMPARTIR LA CURA FAMILIAR

La manca de capacitat de gestió i disposició del temps és un factor de desigualtats socials i d’oportunitats, que perjudica majoritàriament les dones. Hem de considerar el temps com a un dret de ciutadania i fomentar la conciliació entre els diversos espais vitals -familiar, laboral, polític i social- per a una vida més justa i plena de dones i homes.

P7. Prioritzarem el Pacte Català per a la Reforma Horària com a eix clau per assolir la igualtat de condicions de dones i homes en el món laboral amb garanties de major conciliació personal i laboral de les dones i de corresponsabilitat familiar dels homes i promoure el consens per afavorir la Llei d’Usos dels Temps.

P8. Promourem l’ús del permís parental per tal de fomentar la corresponsabilitat familiar dels homes.

P9. Posarem en marxa mesures des de l’àmbit públic que permetin una revisió a fons dels horaris dels diferents serveis i equipaments públics i impulsarem els pactes del temps en l’àmbit local com a fórmula que permet adaptar els horaris a les diferents realitats locals.

 

O4. UN MODEL MUNICIPAL PÚBLIC QUE POTENCIÏ LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Apostem per la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques també en les accions dels nostres ajuntaments com a administracions més properes a la ciutadania. Volem introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals per millorar i equilibrar la situació de les dones i els homes a les nostres viles i ciutats.

P10. Impulsarem plans d’igualtat als nostres ajuntaments, així com propostes actives d’ocupació per a dones emprenedores i la consolidació d’espais de participació de les dones per incorporar la visió de gènere al municipi.

 

O5. CONTRA LA TRACTA I EL PROXENETISME

Compromesos en la lluita contra la tracta de dones i infants i contra la legalització del proxenetisme i les màfies de prostitució. Aquestes són una expressió actualitzada de l'esclavitud, una forma de violència extrema que atempta contra la llibertat, la integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les persones. Cal combatre i erradicar aquesta xacra garantint alternatives i protegint les víctimes.

P11. Modificarem el marc legal per evitar l’explotació sexual, el proxenetisme i la tracta, i fomentarem una nova Llei estatal contra l’Explotació Sexual, implicant també el món local mitjançant la Xarxa de municipis lliures de tracte.

 

Les propostes transversals a la resta del programa electoral del PSC són:

Subeix. 1.1 Dret al treball i treball amb drets

O1. AGENDA PEL TREBALL I LES NOVES OPORTUNITATS

P1. Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats. Aprovarem en els primers sis mesos de Govern, mitjançant el diàleg amb els agents socioeconòmics i el món local, l’Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats, un programa marc d’ocupació i reactivació econòmica sostenible amb l’objectiu de reduir l’atur i contribuir a fer un teixit productiu més sostenible. L’acord contindrà les mesures, el calendari i el pressupost compromès per dur-les a terme. S’establirà el mecanisme de diàleg social que vetllarà pel seguiment i el compliment de les mesures contingudes a l’Agenda.

1.2. Prioritzarem les mesures adreçades a millorar la qualificació professional de les persones aturades i especialment la dels joves, les dones i les persones aturades de llarga durada, incrementant l’oferta de formació professional i garantint l’accés a l’avaluació i l’acreditació de l’experiència professional. Les persones amb discapacitat rebran el reforç necessari ja sigui al treball protegit o a l’empresa ordinària.

 

O3. TREBALL AMB DRETS: SALARI, JORNADA, ESTABILITAT I SALUT

P9. La defensa de la igualtat entre homes i dones és un eix comú en totes les polítiques que volem promoure, entre d’altres:

9.1 Lluitar contra la bretxa salarial entre homes i dones, fent realitat que tothom cobri igual salari a igual dedicació i responsabilitat.

9.2 Impulsar campanyes de conscienciació a les empreses i a la ciutadania, situant la igualtat d’oportunitats com a estratègia empresarial.

9.3 Potenciar la tasca de la Comissió d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, com a mecanisme per garantir l’acord entre els agents socials i econòmics i avançar en la igualtat d’oportunitats i la conciliació a través de la negociació col·lectiva.

9.4 Reforçar el suport econòmic i tècnic a les empreses de més de 30 persones treballadores que implementin un pla d’igualtat i flexibilitzin l’organització del temps de treball de tot el seu personal; i a aquelles de més de 100 que incorporin la figura professional de l’agent d’igualtat com a responsable d’impulsar i avaluar les mesures d’igualtat dins l’empresa.

9.5 Dissenyar programes integrals per millorar l’ocupabilitat de les dones especialment vulnerables per tal d’afavorir la seva inserció laboral.

9.6 Fomentar la participació de dones en professions tècniques en les quals estan subrepresentades.

9.7 Promoure l’emprenedoria entre les dones i facilitar la materialització i èxit dels seus projectes empresarials, a partir d’accions formatives de mentoria i de creació de xarxes.

9.8 Estimular, conjuntament amb les administracions locals i comarcals, l’activitat econòmica i laboral de les dones del món rural, tenint en compte la seva diversitat i les seves realitats.

9.9 Incorporar la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col·legiats de Catalunya i promoure una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses i del tercer sector social.

9.10 Fomentar la implicació i participació activa dels homes com a element imprescindible per tal de continuar aconseguint avenços socials, i no principalment legals, en matèria d’igualtat entre dones i homes, amb l’objectiu d’avançar en la igualtat, aconseguint unir els homes i les dones en la lluita per la igualtat.

 

Subeix. 1.4 Noves polítiques econòmiques per un nou model de progrés social

Objectiu 2. La innovació al centre de l’acció del Govern

P7. Impulsarem un programa de foment i divulgació de la ciència i la innovació, a l’escola, a l’administració pública, a les organitzacions productives i a la ciutadania en general, amb l’objectiu de despertar vocacions científiques i donar valor social a aquests dos vectors (la ciència i la innovació), tenint en compte el concepte de recerca i innovació responsable (RRI), que pretén millorar la relació entre la ciència i la innovació amb la societat, fent ciència i innovació amb la societat i per a la societat i aconseguir la participació de la ciutadania.

Promourem els estudis i el nombre de graduats en Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) com a garantia de capacitat de resposta de la nostra societat als canvis tecnològics que ja estan succeint. Farem un èmfasi especial, amb programes específics, en les vocacions científiques per part de les dones.

 

Subeix. 1.5 El sector agroalimentari, motor econòmic i territorial de Catalunya

Objectiu 2. El futur del sector agroalimentari: modernització i competitivitat

P11. Fomentarem l’exercici de la titularitat compartida de les explotacions agràries per reconèixer plenament els drets de les dones en el sector agrari.

P12. Garantirem la continuïtat dels productors agraris i ramaders, amb polítiques que fomentin la competitivitat de les explotacions i la incorporació de joves i dones.

 

Subeix. 2.1 La cultura al servei de la ciutadania i com a eina de cohesió social

Objectiu 1. La igualtat en l’accés a la cultural, un element cabdal

P5. Implementarem polítiques culturals igualitàries per pal·liar i revertir els greuges que pateixen les dones com a col·lectiu vulnerable des del punt de vista laboral a l'àmbit cultura, amb menys ingressos i menys llocs de treball en el sector. Promourem mesures que fomentin  la igualtat de gènere i que reconeguin el rol de les dones com a artistes, productores i gestores de béns i serveis culturals.

Subeix. 2.5 Valors per a la convivència

Objectiu 1. Acollida

P6. Durem a terme programes especialitzats per protegir i donar oportunitats a les persones refugiades o desplaçades al nostre país (suport social i psicològic, habitatge, orientació laboral,...) i, en particular, a les més vulnerables (dones, menors i menors no acompanyats) amb un adequat finançament.

 

Subeix. 2.5 Valors per a la convivència

Objectiu 2. Integració i interculturalitat

P10. Proposarem programes específics per aquells col·lectius que tenen necessitats específiques per poder exercir la igualtat real de drets de ciutadania, especialment les dones immigrades.

 

Subeix. 2.5 Valors per a la convivència

Objectiu 3. Igualtat en la diversitat

P17. Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació. Aquesta Llei, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, ha d’esdevenir el gran paraigua de la legislació catalana en defensa de la igualtat, que ja compta amb la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Subeix. 3.1 Un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves necessitats

Objectiu 2. Un sistema sanitari igual per a tothom

P20. Perquè sovint les malalties i els tractaments presenten diferències entre homes i dones, introduirem la perspectiva de gènere a la sanitat tant en la formació com en la informació i en l’atenció.

 

Subeix. 4.4 La seguretat com a factor de llibertat

Objectiu 2. Presència al territori

P4. Convocarem les places necessàries de mossos i bombers per reforçar aquests cossos, promovent una major presència de dones.

 

Palabras clave: