Polítiques de les Dones

Manifest PSC Dia internacional de les Dones Rurals

  • Actualitzat:
  • Creat:

Volem fer un reconeixement específic a les dones rurals, visibilitzar el seu treball, esforç i compromís, i també denunciar la manca d’igualtat d’oportunitats que pateixen

Les dones són la garantia de la continuïtat del món rural perquè són l’eix vertebrador de la vida familiar, social i del desenvolupament econòmic del sector agrari, ramader, i del món rural en el seu conjunt. Però aquest paper cabdal ha estat molt poc reconegut.  

Per això, volem aprofitar aquest dia internacional per fer un reconeixement específic a les dones rurals, visibilitzar el seu treball, esforç i compromís, i també denunciar la manca d’igualtat d’oportunitats que pateixen. Per lluitar contra aquesta discriminació, el PSC va presentar una esmena a la Llei d’Igualtat catalana (Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes) que va estar aprovada, per incloure un capítol específic “Apoderament de les dones  del món rural” que reconeix les dones com l’eix estratègic per al desenvolupament rural, la vertebració del territori, la cohesió social i la pervivència d’aquests territoris. Per això, detalla com la Generalitat de Catalunya ha de garantir la plena participació de les dones en totes les esferes, molt especialment en els processos de planificació i execució de les polítiques públiques: impuls d’activitats que afavoreixin la incorporació de les dones del món rural a l’àmbit laboral, l’accés a la formació, la creació de xarxes de proximitat i de serveis socials per atendre els infants, la gent gran i els dependents i exigim mecanismes que facilitin l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació de les dones rurals per aconseguir l’eliminació de l'escletxa digital de gènere i territorial. Es fomentarà la transmissió dels sabers tradicionals de les dones en aquests àmbits,  reconeixent i fent visible llur contribució al manteniment de les explotacions familiars, i potenciarà les iniciatives empresarials d’emprenedores i les actuacions de desenvolupament agrari i pesquer promogudes per elles.

A més, els poders públics incentivaran l’exercici de la titularitat compartida de les explotacions agràries, regulada a la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, per reconèixer plenament els drets de les dones en el sector agrari i promoure, així, la igualtat real i efectiva.

Però, a més de reclamar drets, també exigim aturar les contínues retallades de serveis de l’Estat de Benestar que han dut a terme els governs del PP i CiU que han soscavat greument la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de la gent rural i que ha provocat que les dones rurals assumeixin tasques de cura que perjudiquen el seu desenvolupament professional i personal.

Des d’un govern progressista, hem de tornar a garantir un Estat de Benestar a tot el territori que fomenti que les dones rural puguin desenvolupar tot el seu potencial. 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: